Seznam zakonodaj

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje ADRIAPLIN d.o.o.

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Središče ob Dravi, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Zreče in Občine Žalec

Uradni list RS, št. 06/2020

Sistemska obratovalna navodila_ADRIAPLIN d.o.o. (PDF)

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce opredeljujejo pogoje dobave zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce.

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina opredeljujejo pogoje dobave zemeljskega plina.

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plin

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec

Uradni list RS, št. 086/18

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

Z aktom se določa metodologija za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na ozemlju Republike Slovenije.

Uradni list RS, št. 21/2018

Energetski zakon

Zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki opravljajo upravne naloge po tem zakonu.

Uradni list RS, št. 81/2015

Uradni list RS, št. 17/2014

Uredba o delovanju trg z zemeljskim plinom

Ta uredba podrobneje ureja pravila za delovanje trga z zemeljskim plinom.

Uredba o delovanju trg z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 061/16

Načrt nujnih ukrepov v primeru večjega obsega in trajanja izrednih razmer pri dobavi zemeljskega plina.

Resolucija o nacionalnem energetskem programu

Resolucija predstavlja slovensko vizijo ravnanja z energijo v širšem pomenu.

Uradni list RS, št. 57/2004

Uredba o energetski infrastrukturi

Uredba določa vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo.

Uradni list RS, št. 22/2016

Pravilnik o plinskih napravah

Določajo se zahteve za naprave in opremo, ki se dajejo v promet in uporabo.

Uradni list RS, št. 60/2003

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Uredba določa najmanjšo višino doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, obseg in obvezne sestavine programov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Uradni list RS, št. 96/2014