Politika zasebnosti

Spoštovanje zasebnosti posameznikov je za nas, družbo ADRIAPLIN, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Ljubljana, bistvenega pomena. Zavezani smo k varovanju osebnih podatkov ter zagotavljanju njihove varnosti in zaupnosti. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno ter se zavezujemo k njihovi zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi. Z vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi skrbimo za varovanje osebnih podatkov, s čemer ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo nepooblaščeno uporabo, spremembo, izgubo ali nenamerno uničenje.

Ta politika zasebnosti je namenjena posameznikom, ki ste z nami v določenem razmerju (uporabniki sistema zemeljskega plina, odjemalci, naročniki, kupci, pooblaščenci, plačniki, predstavniki poslovnih subjektov; v nadaljevanju: stranke) in katerih osebne podatke smo pridobili od vas neposredno ali posredno od tretjih oseb v okviru izvajanja svojih dejavnosti, nalog in storitev, v komunikaciji z vami, promocijskih in drugih aktivnostih. S to politiko zasebnosti zagotavljamo informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba ADRIAPLIN, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Z nami lahko stopite v stik na sledečih kontaktih:

 • naslov: ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
 • brezplačna telefonska številka: 080 33 00
 • telefonska številka centrale: 01 3300 100
 • spletna stran: https://www.adriaplin.si/
 • e-naslov: info@adriaplin.si

2. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dostopna na naslovu ADRIAPLIN d.o.o. (osebni podatki), Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana oziroma na e-naslovu: osebni.podatki@adriaplin.si .

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, ki jih imajo v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov in/ali v zvezi z uresničevanjem pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov

3. PRAVNE PODLAGE IN POGLAVITNI NAMENI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke vedno obdelujemo na podlagi ene izmed šestih zakonitih pravnih podlag, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov. V nadaljevanju so navedene vrste pravnih podlag, ki jih pri obdelavi vaših osebnih podatkov uporabljamo in v katerih razmerjih do tega prihaja najpogosteje:

 • Obdelava na podlagi zakona:

Pri izvajanju nalog gospodarske javne službe dejavnost operater distribucijskega sistema in kot dobavitelj zemeljskega plina izvajamo obdelavo osebnih podatkov na podlagi veljavne zakonodaje, in sicer predvsem na podlagi zakonov in aktov s področja energetike, gradbeništva, davčne zakonodaje, varstva potrošnikov ter ostale zakonodaje, ki nas zavezuje k obdelavi. Za naše področje delovanja je pomemben predvsem Zakon o oskrbi s plini ter drugi zakonski in podzakonski predpisi s področja energetike.

 • Obdelava na podlagi pogodbe:

Vaše osebne podatke obdelujemo v okviru in za namen izvajanja pogodbenega razmerja, za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj ter tudi v primeru prejema vašega povpraševanja, ponudbe, vloge ali zahteve. Podatki, ki so potrebni za izvajanje operativnih, finančnih in administrativnih vidikov pogodbe bodo obdelani elektronsko, zapisani v posebne podatkovne zbirke in uporabljeni izključno v okviru sklenjene pogodbe. Ker je posredovanje vaših osebnih podatkov za navedene namene potrebno za vzdrževanje in izvajanje vseh pogodbenih storitev, bo v primeru, da ti ne bodo posredovani, izvajanje določenih ali vseh storitev onemogočeno. Prav tako je pogodba pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, ko se registrirate za uporabo spletnega portala in/ali mobilne aplikacije »MOJ ADRIAPLIN«.

 • Obdelava na podlagi privolitve:

V določenih primerih vas zaprosimo za privolitev k obdelavi vaših osebnih podatkov za namene, ki niso del zakonskih obveznosti ali pogodbenega razmerja, kot npr. za namene trženja (posredovanje oglasnih, informativnih, promocijskih vsebin vključno z obveščanjem o posebnih, prilagojenih ponudbah ter ponudbah, ki vsebujejo določene ugodnosti), za namene izvajanja raziskav (ankete o zadovoljstvu, o interesu za storitve, raziskave trga,…) ali za naročila na razne dodatne storitve, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. V vseh primerih obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve le-ta poteka v okviru dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in ustreznih kanalov obveščanja (pošta, telefon, elektronski naslov, SMS, MMS, drugi digitalni kanali).

Vaša privolitev je neobvezna in jo lahko kadarkoli prekličete s posredovanjem pisnega sporočila na naslov: ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana ali e-naslov: info@adriaplin.si. S podanimi privolitvami lahko upravljate tudi preko vaše uporabniške strani na spletnem portalu »MOJ ADRIAPLIN« oziroma »GDPR portal« (velja samo za namene trženja). Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Prav tako ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se izvaja na podlagi drugih pravnih podlag.

Ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe ali privolitve, lahko le-te tudi segmentiramo zaradi izboljševanja svojih storitev ter zagotavljanja ciljnega informiranja. Tako lahko pripravljamo ponudbe, informacije in druge vsebine, ki vam jih posredujemo kot odgovor na vaš specifični interes, potrebo, lokacijo ali drug parameter, ki naše storitve predstavlja bolj učinkovito.

 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa:

V nekaterih primerih vaše osebne podatke obdelujemo zaradi zakonitih interesov za katere si prizadevamo kot upravljavec, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Pred uporabo tega pravnega temelja bomo presodili o nujnosti ter potrebnosti obdelave ter utemeljili naš zakoniti interes ob upoštevanju tudi vaših razumnih pričakovanj v zvezi s posamezno obdelavo. Na osnovi zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke določenih kategorij posameznikov, kot npr. za namen raziskave mnenja strank in spremljanje njihovega zadovoljstva, obveščanja strank o možnosti obnove ali nadaljevanja koriščenja posameznih storitev ter o novih storitvah, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo, upravljanja odnosov in komunikacij s strankami, uveljavljanje in izterjava odprtih terjatev, statistične obdelave namenjene pripravi internih poročil, izvedbe skrbnih pregledov poslovanja, izrednih poslovnih združitev, prodaji ali prenosu poslovnih enot, odkrivanja in preprečevanja prevar in drugih nedovoljenih ravnanj, tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev ter zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov ter varnosti omrežja in informacij. Svoj zakoniti interes izvršujemo tudi z izvajanjem videonadzora dostopov v uradne službene oziroma poslovne prostore na naših posameznih lokacijah.

4. UPORABNIKI IN OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo kot upravljavec. Dostop do osebnih podatkov imajo izključno pooblaščene osebe v okviru svojih delovnih obveznosti. Vaše osebne podatke lahko po naših navodilih, v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci. To so zaupanja vredna podjetja oziroma posamezniki, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. družbe, ki nudijo podporo pri zagotavljanju storitev, zagotavljajo svetovanje, družbe specializirane za upravljanje poslovnih informacij oziroma informacij, povezanih z boniteto, oglaševanjem, promocijskimi aktivnostmi, izterjavo, skrbniki informacijskih sistemov, pooblaščeni tiskarji, revizorji ipd. Pred izbiro obdelovalca skrbno preverimo njegovo ustreznost, predvsem pa da je za opravljanje svoje dejavnosti registriran in da zagotavlja ustrezno varovanje osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, veljavnih predpisih, pravnih postopkih ali za namene izvršljivih zahtev pristojnih državnih organov (agencije, izvršitelj, državno tožilstvo, policija, davčni organ, sodišče) in drugih subjektov (npr. zavarovalnica v zvezi z reševanjem zavarovalnih zahtevkov, povezane družbe v smislu 527. člena Zakona o gospodarskih družbah, začasne projektne družbe in povezani subjekti, pri čemer je posredovanje podatkov omejeno na administrativne in/ali računovodske namene). Kot upravljavec osebnih podatkov bomo navedenim prejemnikom posredovali zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev izključno tistih namenov, zaradi katerih so bili posredovani.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim pravnim ali fizičnim osebam, ki bodo upravičene do dostopa do vaših osebnih podatkov na podlagi z vami sklenjenega pogodbenega razmerja, na podlagi vašega pooblastila oziroma vaše izrecne privolitve glede posredovanja vaših osebnih podatkov tej osebi (npr. dobavitelj zemeljskega plina).

5. AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV

Kot upravljavec poslujemo pretežno digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

6. IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Vaše osebne podatke obdelujemo na infrastrukturi, ki se nahaja na ozemlju Evropske unije, kjer veljajo strogi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije. 

7. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Zaradi dolgoročne narave in pomena distribucijskega omrežja zemeljskega plina, nekatere podatke hranimo trajno oziroma celoten čas obstoja distribucijskega omrežja in njegovih delov (npr. izdana soglasja, projektni in drugi pogoji, pogodba o priključitvi, pogodba o ustanovitvi služnostne pravice) oziroma za čas trajanja koncesijske pogodbe sklenjene z lokalno skupnostjo.

Nekatere osebne podatke hranimo skladno z veljavno zakonodajo s področja energetike, predvsem Zakonom o oskrbi s plini, davčne in ostale zakonodaje.

Osebne podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, hranimo tako dolgo, kot je nujno za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe in uveljavljanje pravic ter obveznosti iz sklenjene pogodbe oziroma do poteka roka za uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo do vašega preklica.

Po poteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke izbrisali ali anonimizirali, razen če nadaljnjo hrambo nekaterih podatkov zahteva zakon.

Z opredeljenim časom hrambe vaših osebnih podatkov pri posameznih obdelavah se lahko podrobneje seznanite v prilogi te politike zasebnosti.

8. PRAVICE V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV IN KAKO JIH UVELJAVLJATE

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam tako ustava RS kot veljavni evropski in slovenski predpisi zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov:

 • Pravica do dostopa: Od nas lahko pridobite informacijo ali se vaši osebni podatki obdelujejo, zahtevate dostop do teh podatkov ter kopijo osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki.
 • Pravica do popravka: Lahko zahtevate popravek in/ali dopolnitev netočnih, nepopolnih podatkov o vas. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo oziroma obdelujemo, neustrezen.
 • Pravica do izbrisa: Imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani, če ste preklicali svojo privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, če so vaši osebni podatki obdelani nezakonito, če je vaše osebne podatke potrebno izbrisati zaradi izpolnitve pravne obveznosti ali če ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov in za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi. Kot upravljavec osebnih podatkov imamo kljub temu pravico, da vaše pravice do izbrisa ne upoštevamo v primeru, če nad njo prevlada pravica do svobode izražanja in obveščanja, če moramo izvršiti zakonsko obveznost ali zaradi obrambe pred pravnimi zahtevki.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Kadar se obdelava osebnih podatkov, ki smo jih pridobili neposredno od vas, izvaja na podlagi privolitve ali pogodbe oziroma so bili zbrani v okviru uporabe določene storitve ali naprave in so ti že v elektronski obliki, lahko zahtevate svoje osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Te podatke lahko posredujete tudi drugemu upravljavcu oziroma če je to izvedljivo, imate pravico, da se vaše osebne podatke prenese neposredno k drugemu upravljavcu.
 • Pravica do omejitve obdelave: To pravico uveljavite pri obdelavah vaših osebnih podatkov, če oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti njihovo točnost, če so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito, če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, če ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi.
 • Pravica do ugovora: Kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem interesu. V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bomo lahko dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če jih potrebujemo zaradi uveljavljanja, izvajanje oziroma obrambo pravnih zahtevkov. V primeru ugovora obdelave za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, vaše osebne podatke prenehamo obdelovati v vsakem primeru. V kolikor neposredno trženje temelji na vaši privolitvi, lahko pravico do ugovora uveljavite s preklicem privolitve.

Vaše pravice uveljavljate tako, da nam posredujete pisno zahtevo na naslov: ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: osebni.podatki@adriaplin.si.

Pridržujemo si pravico, da vas tekom reševanja vaše zahteve dodatno kontaktiramo z namenom preveritve vaše identitete, preprečitve morebitne zlorabe ter z namenom celovite obravnave vaše zahteve, kadar zahteva ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za njeno obravnavo.

Če menite, da se vaši osebni podatki pridobivajo ali drugače obdelujejo v nasprotju s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, spletna stran: www.ip-rs.si, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonska številka: +386 1 230 97 30)

 9. KONČNE DOLOČBE

Kot upravljavec osebnih podatkov si pridržujemo pravico do sprememb, dopolnitev ali posodobitev te politike zasebnosti. Vse spremembe te politike se objavijo na naši spletni strani www.adriaplin.si in začnejo veljati z dnem objave ter v celoti nadomestijo vse predhodne verzije tega dokumenta.

S posameznimi obdelavami vaših osebnih podatkov se lahko podrobneje seznanite v nadaljevanju:

Obisk naše spletne strani

Namen obdelave osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov poteka za čas obiska spletne strani zaradi zagotavljanja varnega delovanja in funkcionalnosti spletne strani.

Vrste/kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo

IP naslov;

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa (6(1)(f).člen GDPR)

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki so posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca, ki jih obdelujejo po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Za čas trajanja obiska naše spletne strani.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do ugovora, do dostopa do podatkov, popravka, omejitve obdelave.

Registracija v portal ali APP »Moj Adriaplin«

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen uporabe portala oziroma aplikacije (pregledovanje in spreminjanje podatkov o odjemnem mestu, sporočanje in pregledovanje porabe, pregled računov in odprtih plačil, cenikov, v portalu dodatno še naročanje dodatnih storitev, dostop do GDPR portala) in komuniciranje po spletu. Portal in APP »Moj Adriaplin« lahko uporabljajo zgolj naše pogodbene stranke, ki opravijo registracijo. Uporaba portala oziroma APP ni obvezna.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov;

·      številka odjemnega mesta, številka kupca;

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR)

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki so lahko posredovani zgolj pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Za čas trajanja pogodbe oziroma registracije na portalu.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov  portala ne more uporabljati.

Uporaba »GDPR PORTALA«

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen urejanja soglasij za namene trženja. 

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      elektronski naslov;

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi privolitve (6(1)(a).člen GDPR)

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki so lahko posredovani zgolj pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

do preklica.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov

Obdelava piškotkov

Na naši spletni strani www.adriaplin.si uporabljamo piškotke. Informacije o piškotkih so podane v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki določata pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih na uporabnikovem računalniku, pametnem telefonu ali drugi napravi.

Naša spletna stran uporablja nujne piškotke za namene nemotenega delovanja spletne strani ter neobvezne piškotke za oglaševanje in spremljanje analitike. Nujni piškotki so obvezni in se avtomatično namestijo ob vstopu na spletno stran, analitični in trženjski piškotki pa niso obvezni in se namestijo le v kolikor se s tem strinjate, omogočajo pa vam boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo spletne strani in prikaz tistih vsebin, ki vam ustrezajo. Nastavitve neobveznih piškotkov lahko ob vsakem obisku naše spletne strani prilagodite vašim željam.

O piškotkih se lahko podrobneje seznanite v Politiki piškotkov, ki je objavljena na spletni strani www.adriaplin.si.

SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKO PLINOVODNO OMREŽJE

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen izvedbe postopka izdaje soglasja za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje v okviru procesa priključitve na distribucijsko omrežje, vključno s potrebno komunikacijo z vlagateljem ali pooblaščencem; za določitev priključnega mesta; določitev stroškov priključitve; za vodenje evidence izdanih soglasij za priključitev ter za izvajanje vseh potrebnih postopkov v okviru priključevanja na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. V kolikor vlagatelj posreduje tudi podatke kontaktne osebe, se le-ti uporabljajo izključno za namen izgradnje priključka.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov;

·      podatki o odjemnem mestu in merilnem mestu in z njimi povezani enolični identifikatorji, naziv in naslov odjemnega mesta, lastništvo in drugi podatki (priključna moč, predvidena letna poraba, naprave, namen uporabe, datum predvidenega pričetka uporabe, podatki o plinomeru);

·      podatki o priključnem plinovodu in objektu (vrsta, naslov in lokacija objekta);

·      Podatek o stroških priključitve;

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo enako dolgo kot pogodbe, ki imajo podlago v soglasju za priključitev na plinovodno distribucijsko omrežje oziroma 5 let od dneva izdaje odločbe v postopku izdaje soglasja za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje (splošni zastaralni rok).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do omejitve obdelave. Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost.

Brez danih podatkov postopka ni mogoče izvesti.

POGODBA O PRIKLJUČITVI NA PLINOVODNO OMREŽJE / POGODBA O REKONSTRUKCIJI

Namen obdelave osebnih podatkov

V okviru procesa priključitve na distribucijsko omrežje se osebni podatki obdelujejo za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (podane vloge) in za izvajanje pogodbe o priključitvi (izvedba priključka in fizične priključitve na distribucijsko omrežje, vgradnja merilne naprave, pridobitev pravice do uporabe zemljišča za izgradnjo in vzdrževanje priključka ter druge določbe iz pogodbe) vključno s potrebno komunikacijo z uporabnikom (npr. obveščanje o predvidenih, vzdrževalni delih na priključku in/ali distribucijskem omrežju) ali kontaktno osebo (v fazi izgradnje priključka); za namen vodenja evidence priključkov in  odjemnih mest na distribucijskem omrežju; za ugotavljanje interesa za prehod na uporabo zemeljskega plina zaradi načrtovanje razvoja plinovodnega omrežja ter za izvajanje drugih nalog operaterja distribucijskega sistema; za pripravo internih poročil ter poročil za regulatorni ali drugi javni organ.

Enaki nameni obdelave so tudi v primeru rekonstrukcije priključka.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, telefonska številka, elektronska pošta, davčna številka;

·      podatki o priključku (naslov, osnovne karakteristike kot npr. odjemna moč, namen uporabe, dimenzija), skica);

·      številka odjemnega mesta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR) in podredno na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas veljavnosti pogodbe, t.j. za celoten čas obstoja plinskega priključka ter še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti (splošni zastaralni rok).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

POGODBA O DOSTOPU

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za sledeče namene:

·      izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (pridobitev zahteve, vloge, povpraševanja), za sklenitev in izvajanje pogodbe o dostopu (zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja (priklop in odklop odjemnega mesta), prevzem plina, obračun omrežnine in prispevkov, komunikacija v izrednih razmerah, obveščanje in podpora odjemalcem, reševanje reklamacij, registracija za uporabo spletnega portala ali APP »Moj Adriaplin«, ipd.) vključno z njenim spreminjanjem (sprememba lastništva, plačnika, odjemne skupine CDK, plinskih naprav, vrste odjema ipd.);

·      izvajanje nalog operaterja distribucijskega sistema skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi (izvajanje sistemskih in drugih storitev, menjava dobavitelja, zagotavljanje nujne in nadomestne oskrbe s plinom, vzdrževanje merilnega mesta), zagotavljanje podatkov o pretekli porabi (spletni portal), obveščanje o porabi, značilnostih ter stroških porabe, vodenje evidenc glede na vrsto odjema, pripadnosti bilančnim (pod)skupinam, itd);

·      zagotavljanje osebnih podatkov državnim in drugim institucijam na podlagi zakona ter drugim uporabnikom sistema in subjektom, ki so upravičeni do dostopa do osebnih podatkov na podlagi pogodbenega razmerja, sklenjenega z uporabnikom sistema, ali na podlagi privolitve uporabnika sistema, kot npr dobaviteljem plina za namene menjave dobavitelja (osebno ime, naslov, številka odjemnega mesta, naziv in naslov odjemnega mesta, števčno stanje, letna poraba) ter za namene izvajanja pogodbe o dobavi zemeljskega plina (obračun porabe);

·      priprava internih poročil ter poročil za regulatorni ali drugi javni organ.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·     osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, davčna številka;

·      številka odjemnega mesta in/ali merilnega mesta in z njimi povezani enolični identifikatorji, naslov in lokacija odjemnega mesta, lastništvo;

·      merilni podatki, ki jih je mogoče nedvoumno povezati z uporabnikom sistema (izmerjena količina plina v intervalu, ki ga omogoča stanje tehnike in časovni agregati izmerjene količine plina, ki se nanašajo na uporabnika sistema);

·     obračunski podatki ki jih je mogoče nedvoumno povezati z uporabnikom sistema (količine plina za obračun, obračunani zneski, številka računa);

·     drugi podatki odjemnega mesta (predvideni letni odjem, odjemna skupina, inštalirana zmogljivost, namen uporabe, obremenitveni profil odjema, status zaščitenega odjemalca, proizvajalec trošila, podatki o dobavitelju in bilančni skupini);

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6/1(b).člen GDPR) in podredno na podlagi zakona (6/1(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter drugim uporabnikom sistema in subjektom, ki so upravičeni do dostopa do osebnih podatkov na podlagi pogodbenega razmerja, sklenjenega z uporabnikom ali na podlagi privolitve uporabnika.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, se hranijo tako dolgo, kot je nujno za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe ter uveljavljanje pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe ali do poteka roka za uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank.

Merilni podatki, ki jih je mogoče nedvoumno povezati z uporabnikom sistema se zaradi zagotavljanja podatkov za učinkovito delovanje trga s plinom, izvajanje energetskih storitev ter za namen obratovanja in zagotavljanja zanesljivosti oskrbe hranijo največ tri leta po poteku leta, v katerem nastanejo.

Časovni agregati na ravni od vključno enega meseca, ki se nanašajo na uporabnika sistema, se hranijo največ pet let po poteku leta, v katerem nastanejo.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do omejitve obdelave.

V kolikor posameznik ne zagotovi podatkov, pogodbe ni mogoče skleniti..

POGODBA O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (npr. prejem vloge, povpraševanja), za sklenitev in izvajanje pogodbe (izvajanje dobave, obračun porabe, izterjave, obravnava pritožb, registracija za uporabo spletnega portala ali APP »Moj Adriaplin« ipd) ali za spreminjanje pogodbe na zahtevo posameznika (sprememba lastništva, plačnika, sprememba paketa, načina izstavitve računa, način plačevanja ipd); za obveščanje o porabi in stroških, za drugo komunikacijo v zvezi z izvajanjem pogodbe; za pripravo internih poročil in poročil za regulatorni organ.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      Osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, davčna številka;

·      številka odjemnega mesta, naziv in naslov odjemnega mesta;

·      pogodbena zmogljivost trošil, pogodbeni največji dnevni odjem.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR) in podredno na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Nekatere obdelave osebnih podatkov pri izvajanju pogodbe temeljijo tudi na posameznikovi privolitvi (6(1)(a).člen GDPR), kot npr. način izstavitve in/ali plačevanja računa.

Informacije o viru osebnih podatkov

Osebni podatki potrebni za sklenitev pogodbe se pridobijo neposredno od posameznika. Merilni podatki in drugi podatki o odjemnem mestu, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, se pridobijo od operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca in drugim subjektom (npr. bankam, zavarovalnicam), ki so upravičeni do dostopa do osebnih podatkov na podlagi pogodbenega razmerja, sklenjenega s posameznikom ali na podlagi njegove privolitve.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, se hranijo tako dolgo, kot je nujno za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe ter uveljavljanje pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe ali do poteka roka za uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

V kolikor posameznik ne zagotovi podatkov, pogodbe ni mogoče skleniti.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKE ASISTENCE

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo skladno s »Pogodbo o dobavi zemeljskega plina – paket PREPROSTO ASISTENCA« za namen priprave in posredovanja seznama upravičencev do zavarovanja stanovanjske asistence zaradi izvajanja zavarovalnih storitev po kolektivni zavarovalni pogodbi.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, telefonska številka ter identifikacijski podatek (datum rojstva ali EMŠO ali davčna);

·      številka odjemnega mesta, naziv in naslov odjemnega mesta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani zavarovalnici in pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas, ko je sklenjena »Pogodba o dobavi zemeljskega plina – paket PREPROSTO ASISTENCA« oziroma še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti (splošni zastaralni rok)

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

POGODBA O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen sklenitve, izvajanja (zlasti dobava, obračun, izterjava neplačanih obveznosti) ali spreminjanja pogodbe (sprememba lastništva, plačnika, datum spremembe ...), obveščanje o porabi in stroških, druga komunikacija in obveščanje v zvezi s pogodbo (učinkovita raba energije), za pripravo internih poročil in poročil za regulatorni organ.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka;

·      številka odjemnega mesta, številka števca, naziv in naslov prevzemno-predajnega mesta;

·      merilni podatki;

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR) in podredno na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani bankam ter pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

 

Informacije o viru osebnih podatkov

Osebni podatki potrebni za sklenitev pogodbe se pridobijo neposredno od posameznika. Merilni podatki in drugi podatki o odjemnem mestu, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, se pridobijo od operaterja distribucijskega sistema.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, se hranijo tako dolgo, kot je nujno za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe ter uveljavljanje pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe ali do poteka roka za uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov, pogodbe ni mogoče skleniti.

SOGLASJE ZA SEPA DIREKTNO BREMENITEV

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen otvoritve, spremembe ali ukinitve SEPA direktne bremenitve zaradi izvajanja bremenitev posameznikovega plačilnega računa.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, elektronski naslov, številka bančnega računa

·      številka odjemnega mesta;

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi privolitve (6(1)(a).člen GDPR) in podredno na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani bankam in našim pogodbenim obdelovalcem.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo tako dolgo, kot je nujno za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika za izvajanje pogodbe ter uveljavljanje pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe ali do poteka roka za uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank,  t.j. še 5 let od dneva podane zahteve za ukinitev (splošni zastaralni rok).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov

SOGLASJE ZA PREJEMANJE RAČUNOV V ELEKTRONSKI OBLIKI

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen  izdaje računa izključno v elektronski obliki ter posredovanje na elektronski naslov prejemnika in v spletni portal oz. APP) .

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, elektronski naslov;

·      številka in naslov odjemnega mesta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi privolitve (6(1)(a).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki so lahko posredovani zgolj pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

do preklica

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

POGODBA ZA DODATNO STORITEV "MOJSTER PRI ROKI"

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen izvajanja pogodbe, za obveščanje in drugo komunikacijo z naročniki storitve, za pripravo internih poročil.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka,

·      številka odjemnega mesta, naziv in naslov odjemnega mesta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas, ko je sklenjena pogodba oziroma še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti (splošni zastaralni rok).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

POGODBA O DOBAVI IN MONTAŽI PLINSKEGA KOTLA

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen sklenitve in izvajanja pogodbe, za obveščanje in drugo komunikacijo v zvezi s financiranjem investicije (pridobitev kredita, menične izjave, ipd).

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka, TRR v primeru pridobitve menične izjave;

·      dokazilo o odobrenem kreditu s strani banke.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani banki, ki nastopa kot kreditodajalec ter pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas, ko je sklenjena pogodba oziroma še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti iz navedenih pogodb (splošni zastaralni rok);

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

SUBVENCIJE ZA UKREPE V VEČJO ENERGETSKO UČINKOVITOST

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen izvedbe postopka za dodelitev finančne subvencije za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost po javnem pozivu, sklenitev in izpolnjevanje »Pogodbe o dodelitvi nepovratne finančne subvencije za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost«, za namen dokazovanja doseganja prihrankov energije, za obračun in plačilo akontacije dohodnine, za pripravo internih poročil.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, davčna številka, podatek o lastništvu, telefonska številka, elektronski naslov,  številka bančnega računa, datum rojstva, razmerje vlagatelja do podpisanega soglasodajalca

·      številka parcele in katastrska občina, podatki o stavbi, kjer se bo naložba izvajala: naslov, številka parcele, ime katastrske občine, številka stavbe (GURS), št. dela stavbe (stanovanja; GURS), tip stavbe; podatki o obstoječi napravi: vrsta goriva, namen uporabe, proizvajalec, model, nazivna toplotna moč, letna poraba; podatki o obstoječi napravi: proizvajalec, model, nazivna toplotna moč.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani FURS-u  ter pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas, ko je sklenjena pogodba oziroma še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti (splošni zastaralni rok) oziroma skladno z davčno zakonodajo zaradi plačila akontacije dohodnine.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

NEPLAČNIKI

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen izterjave zapadlih terjatev ter vlaganje izvršb.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, davčna številka v primeru izterjav in izvršb;

·      številka odjemnega mesta

·      seznam zapadlih terjatev, skupni znesek terjatev, obračunski podatki.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR) (pogodba, račun ali druga izvirna računovodska listina) in zakonitega interesa (6(1)(f).člen GDPR)

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani odvetniškim pisarnam, ki bodo vodile postopke pred izvršbo in izvršbo ter pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

10 let po poteku leta, ko je bil dolg v celoti poplačan.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.

VKLOP DIGITALNIH OPOMNIKOV

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen posredovanja brezplačnih SMS/MMS sporočil na telefon uporabnika o popisnem obdobju ter v zvezi z možnostjo oddaje števčnega stanja v času popisnega obdobja..

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      telefonska številka

·      številka odjemnega mesta

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi privolitve (6(1)(a).člen GDPR) .

(Vklop opomnikov preko SMS prijave ali vklop opomnika s kljukico na uporabniškem računu).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

do preklica

(Odjava od opomnika je možna preko SMS sporočila, e-pošte ali z odstranitvijo kljukice na uporabniškem računu)

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

TELEFONSKI KLIC V KLICNI CENTER

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo z namenom pregleda in hitre obdelave telefonskih komunikacij v zvezi z izvajanjem pogodb ali aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, podpornih storitev, vzdrževanja in drugih aktivnosti, za dokazovanje resničnosti podatkov usklajenih na podlagi telefonskega klica, za pripravo internih poročil.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, telefonska številka

·      številka odjemnega mesta,

·      vsebina telefonskega klica (podatki glede storitve podpore , vzdrževanja, ponudbe,…)

·      termin telefonskega klica.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa (6(1)(f).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki ne bodo posredovani v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo 2 leti od zaključka komunikacije.

V kolikor posameznik posreduje pisno zahtevo za prekinitev komunikacije in posledično izbris osebnih podatkov, bomo le-te izbrisali pod pogojem, če za njihovo obdelavo ne obstajala nobena druga pravna podlaga (npr. pogodba).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.

POSREDOVANJE ELEKTRONSKE POŠTE na javne e-naslove

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen komunikacije s posamezniki zaradi izvajanja aktivnosti v zvezi z izvajanjem pogodb ali aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, podpornih storitev, vzdrževanja in drugih aktivnosti ter zagotavljanja sledljivosti prejete elektronske pošte.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, elektronski naslov pošiljatelja,

·      datum in čas prejema, zadeva ter vsebina elektronske pošte.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa (6(1)(f).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki načeloma niso posredovani nikamor. V stik z njimi lahko pridejo naši pogodbeni obdelovalci.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo 2 leti od zaključka komunikacije.

V kolikor posameznik posreduje pisno zahtevo za prekinitev komunikacije in posledično izbris osebnih podatkov, bomo le-te izbrisali pod pogojem, če za njihovo obdelavo ne obstajala nobena druga pravna podlaga (npr. pogodba).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.

KONTAKTIRANJE z uporabo spletnega obrazca

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen komunikacije s strankami v zvezi s prejetim sporočilom, vprašanjem ali poizvedbo (povpraševanje, storitve podpore, vzdrževanja (npr. prijava napak, ipd.)) ter za namen priprave odgovora, lahko v elektronski obliki ali po telefonu, v kolikor je posameznik preko spletnega obrazca naročil telefonski klic.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

osebno ime, kontaktni podatki (elektronski naslov in/ali telefonska številka), funkcija v podjetju (neobvezno).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa (6(1)(f).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki so lahko posredovani zgolj pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo 2 leti od zaključka komunikacije.

V kolikor posameznik posreduje pisno zahtevo za prekinitev komunikacije in posledično izbris osebnih podatkov, bomo le-te predčasno izbrisali pod pogojem, če za njihovo obdelavo ne obstajala nobena druga pravna podlaga (npr. pogodba).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

KONTAKTIRANJE PO NAVADNI POŠTI

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen komunikacije s posamezniki v zvezi z vsebino posredovane pošte, zagotavljanje sledljivosti pošte.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

osebno ime, naslov,

zadeva

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa (6(1)(f).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki so lahko posredovani zgolj pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se lahko hranijo še 5 let od izpolnitve namena, če je podatek o datumu prejema ali pošiljanja pošte »potreben in primeren« za sklenitev ali izvajanje pogodbe s posameznikom (npr. v primeru, ko je rok za sprejem ponudbe vezan na datum oddaje pošte).

V kolikor posameznik posreduje pisno zahtevo za prekinitev komunikacije in posledično izbris osebnih podatkov, bomo le-te izbrisali pod pogojem, če za njihovo obdelavo ne obstajala nobena druga pravna podlaga (npr. pogodba).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

PRIVOLITVE ZA NAMENE TRŽENJA

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namene, ki so podani v privolitvi (npr. posredovanje splošnih informacij in/ali posredovanje posebnih, prilagojenih ponudb), za dokazovanje pridobljenih privolitev, za pripravo internih poročil.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

Osebni podatki, ki se obdelujejo, so opredeljeni v posamezni privolitvi (npr. osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka (tudi za SMS in MMS sporočila), možni digitalni kanali).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi privolitve (6(1)(a).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas do preklica privolitve.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH in PODOBNIH komercialnih akcijah

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo v obsegu, potrebnem za izvedbo posamezne nagradne igre ali komercialne akcije (obveščanje, podelitev nagrad (tudi brezplačnih m3 zemeljskega plina), ipd), za promocijske, tržne namene, raziskavo trga, vse skladno z določili in splošnimi pogoji sodelovanja v posamezni komercialni aktivnosti ali nagradni igri.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      Osebno ime, naslov, elektronska pošta, telefonska številka,

·      davčna številka prejemnikov nagrad zaradi obračuna akontacije dohodnine. V primeru, da nam le-te ne želite posredovati, se šteje, da se odpovedujete prejemu nagrade;

·     drugi podatki glede na vsebino nagradne igre ali komercialne aktivnosti skladno s splošnimi pogoji posamezne aktivnosti (npr. podatek o trenutnem operaterju distribucijskega sistema, dobavitelju, letni porabi zemeljskega plina, številka odjemnega mesta, rok pričetka uporabe zemeljskega plina, ipd).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi privolitve (6(1)(a).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki nagrajencev bodo posredovani FURS za namen odmere dohodnine v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo vsaj do poteka roka za uveljavljanje pritožb po zaključku nagradne igre skladno s splošnimi pogoji nagradne igre oziroma najkasneje 3 mesece po zaključku nagradne igre.

Podatki nagrajencev, za katere se izvede plačilo akontacije dohodnine, se hranijo skladno z davčno zakonodajo.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

UGOTAVLJANJE INTERESA ZA PRIKLJUČITEV NA PLINOVODNO OMREŽJE

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen ugotavljanja interesa za priključitev ter predviden prehod na uporabo zemeljskega plina na plinificiranem območju oziroma območju potencialne plinifikacije zaradi načrtovanje razvoja plinovodnega omrežja, izpolnjevanja koncesijskih obveznosti, zaradi spodbujanja uporabe zemeljskega plina, optimiranja delovanja distribucijskega omrežja

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime/naziv, naslov, telefonska številka, elektronska pošta

·      podatki o (ne)interesu za priključitev na plinovodno omrežje (razlogi za (ne)odločitev);

·      podatki o objektu in obstoječi porabi energenta (tip objekta, obstoječi energent in letna poraba, tehnične značilnosti objekta in obstoječe inštalacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi privolitve (6(1)(a).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas trajanja koncesijskega razmerja v lokalni skupnosti, kjer se izvajajo priključitve na omrežje.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

TELEFONSKE RAZISKAVE V ZVEZI Z NAŠIMI STORITVAMI

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen pridobivanja povratnih informacij o izvajanju naših storitev (npr. dobave plina), o razlogih za (ne)zadovoljstvo, prekinitev ali naročilo na storitve (pogodbo o dobavi), ipd. saj nam te informacije pomagajo pri pripravi boljših storitev. V okviru raziskave lahko pridobivamo dodatne privolitve za specifične namene

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, telefonska številka,

·      številka odjemnega mesta,

·      drugi podatki, ki jih pridobimo med raziskavo (npr. datum menjave dobavitelja, razlogi za menjavo, nezadovoljstvo, ipd).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi privolitve (6(1)(a).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas do preklica privolitve.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

TELEFONSKA RAZISKAVA "PRVI RAČUN"

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen seznanitve odjemalcev zemeljskega plina in/ali električne energije, ki so na podlagi sklenjene pogodbe prejeli prvi račun za porabo, z informacijami, ki so potrebne za razumevanje prejetega računa, seznanitev z možnostmi in načini vezanimi na izvajanje sklenjene pogodbe ter seznanitev z drugimi pomembnimi informacijami vezanimi na porabo, za namen priprave internih poročil.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, telefonska številka;

·      številka odjemnega mesta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas, ko je sklenjena pogodba na podlagi katere se izvede telefonski klic, oziroma še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti (splošni zastaralni rok) .

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

ČE STE POGODBENI SODELAVEC

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen priprave in sklepanja pogodb, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter za namen komuniciranja v zvezi z izvajanjem pogodbe.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, telefonska številka, elektronska pošta, davčna številka, številka bančnega računa, ID za DDV, matična številka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki so lahko posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas, ko je sklenjena pogodba oziroma še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti (splošni zastaralni rok)

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

ČE STE KANDIDAT ZA ZAPOSLITEV, ŠTUDENTSKO DELO, PRIPRAVNIŠTVO ali PRAKSO

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen izbor ustreznega kandidata.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva-(neobvezno);

·      delovne izkušnje, strokovna usposobljenost, dodatna znanja, osebnostne lastnosti;

·      poklic, izobrazba, izobraževalna organizacija.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo 4 mesece od obvestila o izboru.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

ČE SODELUJEMO NA PODLAGI AVTORSKE, PODJEMNE IN DRUGE POGODBE

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo z namenom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (opravljanje del in dobava storitev), uveljavljanje pravic in izvajanje plačil pogodbenih obveznosti.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, davčna številka, EMŠO, bančni podatki, kontaktni podatki

·      predmet pogodbe,

·      podatki o izplačanem dohodku (vrsta dohodka, povprečje, izplačilo za mesec/leto, datum izplačila, število oseb – rezidentov, število oseb – nerezidentov, število zavarovancev ZZ, število zavarovancev PIZ, neto izplačilo), osnovi za izračun davčnega odtegljaja (dohodek, dohodek, izplačan nerezidentom, dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj, bonitete, normirani stroški, davčna osnova) in zavarovanjih (zavarovanje v breme delodajalca, prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca, prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se posredujejo javnim organom (FURS, ZZZS, ZPIZ) ter pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Avtorske pogodbe se lahko hranijo še 70 let po smrti avtorja v zvezi s posamezno pogodbo (po ZASP avtorska pravica traja 70 let po smrti avtorja in v tem času lahko nastanejo različni zahtevki) na podlagi 59. člena ZASP-UPB3 (Ur.l. RS, št. 16/2007, 68/2008, 110/2013, 65/2015).

Podjemne pogodbe se lahko hranijo še 5 let (splošni zastaralni rok) na podlagi 346. člena Obligacijskega zakonika (OZ- UPB1, Ur.l. RS, št. 97/2007). Računi se hranijo 10 let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene po 86. členu ZDDV-1-UPB4 (Ur. l. RS, št. 13/2011, 18/2011, 78/2011. 38/2012, 83/2012, 86/2014, 90/2015).

Davčno pomembni podatki se hranijo še 5 let od dneva, ko bi bilo davek potrebno plačati oz. v primeru uvedenih davčnih postopkov proti upravljavcu največ 10 let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči na podlagi 1. odst. 32. člena v zvezi z 7. odst. 126. člena ZDavP-2-UPB4 (Ur. l. RS, št. 13/2011, 32/2012, 94/2012, 111/2013, 90/2014, 91/2015, 63/2016, 69/2017).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

ČE STE NAŠ DOBAVITELJ

Namen obdelave osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je priprava in sklepanje pogodbe, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, komuniciranje z dobaviteljem v zvezi z izvajanjem pogodbe.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, telefonska številka, elektronska pošta, naziv delovnega mesta.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas, ko je sklenjena pogodba z dobaviteljem oziroma še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti (splošni zastaralni rok).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

ČE STE NAŠ POTENCIALNI DOBAVITELJ

Namen obdelave osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je izvedba postopka usposabljanja dobavitelja skladno z internim pravilnikom družbe, ki se izvaja v fazi priprave na sklenitev pogodbe. 

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, telefonska številka, elektronska pošta, naziv delovnega mesta

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo  5 let od dneva usposobitve dobavitelja skladno z internim pravilnikom družbe. 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

VSTOP V POSLOVNE PROSTORE DRUŽBE

Namen obdelave osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja (materialnega in nematerialnega), varovanje tajnih podatkov ter reda v prostorih družbe ali prostorih družbe, ki jih ima v uporabi.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, vrsta in številka osebnega dokumenta - neobvezno, podjetje, podpis obiskovalca

·      datum, ura, razlog vstopa, številka dodeljene vstopne kartice.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa (6(1)(f).člen GDPR) in podredno na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se lahko hranijo največ 2 leti od vpisa na podlagi 85. člena ZVOP-2.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.

VIDEONADZOR DOSTOPOV V URADNE SLUŽBENE OZ. POSLOVNE PROSTORE

Namen obdelave osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje varovanja premoženja in varnosti  zaposlenih in zunanjih sodelavcev ter strank in obiskovalcev; zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz objekta; zavarovanje dokazov za rabo v morebitnih kasnejših postopkih, v skladu z veljavno zakonodajo, preventivni učinek, saj že njegova prisotnost odvrača potencialne kršitelje; varovanje nepremičnin, premičnin večje vrednosti in opreme v objektu in okolici stavbe.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·     datum in čas vstopa in izstopa iz območja videonadzora;

·     posnetek podobe posameznika;

·     podatek o lokaciji.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakonitega interesa (6(1)(f).člen GDPR). In na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR; 77.člen ZVOP-2).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca. Razkriti bodo tudi policiji in drugim uporabnikom na podlagi zakona.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Posnetki se hranijo 15 dni.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja (obvestilo, da so kamere in da se izvaja snemanje je na vidnem mestu), do dostopa do podatkov (seznanitev s posnetkom), do popravka, do izbrisa (»pozabe«), pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora.

EVIDENCA ODSEKOV PLINOVODNEGA OMREŽJA, PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen upravljanja in načrtovanja distribucijskega sistema, zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja ter vzdrževanja distribucijskega sistema, zagotavljanje dostopa do distribucijskega sistema, zagotavljanje zanesljive oskrbe, zagotavljanje podatkov uporabnikom sistema in dobaviteljem zemeljskega plina za izvajanje drugih nalog, ki izhajajo iz dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, ugotavljanje lastništva parcel, komuniciranja z vzdrževalci distribucijskega sistema in drugimi subjekti zaradi izvajanja vzdrževalnih del na sistemu, za pripravo internih poročil ter poročil za regulatorni ali drugi javni organ.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      Podatki o uporabnikih distribucijskega omrežja in drugih strankah (identifikacijski in kontaktni podatki, številka kupca);

·      podatki o odjemnih mestih (številka odjemnega mesta, številka merilne naprave, tehnični in lokacijski podatki priključka, aktivno/neaktivno odjemno mesto),

·      podatki o porabi zemeljskega plina (merilni podatki, vrsta porabe, tip odjemalca, tarifna skupina, vrsta porabe, priključna moč, predvidena poraba, bilančna skupina)

·      drugi podatki (podatki o objektu, parcelna št. in katastrska občina, ID hiše).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).;

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas obratovanja distribucijskega omrežja oziroma trajanja koncesijske pogodbe in še 5 let od dneva zapadlosti pogodbenih in nepogodbenih obveznosti (splošni zastaralni rok)

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do omejitve obdelave. Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Brez danih podatkov postopka ni mogoče izvesti

IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ, SOGLASIJ in drugih ODLOČB

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen izvedbe postopka izdaje projektnih pogojev, mnenj ali soglasij (npr. za poseg v varovalnem pasu plinovodnega omrežja v primeru enostavnih objektov in vzdrževalnih del v javno korist), vključno s potrebno komunikacijo z vlagateljem ali pooblaščencem, za vodenje evidence izdanih mnenj, projektnih pogojev, soglasij in drugih odločb ter za izvajanje vseh potrebnih postopkov.

 

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov;

·      osnovni podatki o gradnji (naziv gradnje, vsebina zahteve), podatki o zemljiščih, o priloženi dokumentaciji, skladnost s prostorskimi akti, idr. skladno z zakonskimi zahtevami.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter v kolikor je to zakonsko potrebno tudi pristojni Upravni enoti.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas obratovanja distribucijskega omrežja ter še 5 let po koncu obratovanja omrežja.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do omejitve obdelave. Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Brez danih podatkov postopka ni mogoče izvesti.

NAROČILO STORITEV NA PLINOVODNEM OMREŽJU

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen izvedbe storitev na plinovodnem omrežju (npr. zakoličbe trase plinovoda, nadzor nad gradnjo v varovanem pasu plinovoda) vključno s potrebno komunikacijo z naročnikom.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka;

·      podatki o storitvi (lokacija izvedbe storitve, predvidena gradbena dela)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo 5 let od izteka pogodbe ali poravnave vseh obveznosti. Osebni podatki, potrebni za davčne namene se hranijo 10 let.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do omejitve obdelave. Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Brez danih podatkov postopka ni mogoče izvesti.

POSREDOVANJE INFORMACIJ O PLINOVODNEM OMREŽJU

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se na podlagi podane zahteve za posredovanje podatkov obdelujejo za namen posredovanja podatkov o poteku plinovodnega omrežja iz evidence infrastrukture operaterja distribucisjkega sistema.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov;

·      tehnični podatki o območju plinovodnega omrežja iz zahteve.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se hranijo za čas obratovanja distribucijskega omrežja in še 5 let po prenehanju obratovanja omrežja.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do omejitve obdelave. Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Brez danih podatkov postopka ni mogoče izvesti.

POGODBA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Namen obdelave osebnih podatkov

Zaradi zagotavljanja izgradnje distribucijskega sistema se osebni podatki obdelujejo za namen izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe ter za sklenitev in izvajanje pogodbe ter za komunikacijo med strankama v postopku sklepanja.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, naslov, EMŠO, davčna številka in bančni račun;

·      podatki o vsebini služnosti in nadomestilu za služnost.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe (6(1)(b).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo posredovani uporabnikom z izrecnim zakonskim pooblastilom (npr. notar, zemljiška knjiga, sodni tolmač) in našim pogodbenim obdelovalcem.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se skladno z zakonom hranijo trajno.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru da posameznik ne zagotovi podatkov pogodbe ni mogoče skleniti.

IZVAJANJE INTERVENCIJSKE SLUŽBE

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namen evidentiranja in snemanja klicev na intervencijsko telefonsko številko 080 12 17 ter za izvajnaje intervencijske službe na distribucijskem omrežju zemeljskega plina.

Vrste/kategorije zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo

·      osebno ime, telefonska številka

·      zvočni posnetek telefonskega klica

·      datum in čas intervencije, kraj oziroma lokacija intervencije, navedba nepravilnosti, popravilo, podpis stranke in dežurne osebe.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi zakona (6(1)(c).člen GDPR).

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki

Osebni podatki bodo, v kolikor bo primerno, posredovani Inšpektoratu za energetiko in rudarstvo, policiji in gasilcem. Lahko so posredovani tudi pogodbenim obdelovalcem upravljavca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zvočni posnetki telefonskih klicev se hranijo do 30 dni.

Dokumentacija o izvedeni intervenciji se hrani za čas trajanja koncesijske pogodbe oziroma še 5 let od zahteve za intervencijo.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do omejitve obdelave. Zagotovitev osebnih podatkov je  zakonska  obveznost. Brez danih podatkov postopka ni mogoče izvesti.