ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema, z zemeljskim plinom oskrbuje odjemalce v osemnajstih občinah.

Pomembna zakonodaja na trgu zemeljskega plina.

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje, kjer podjetje ADRIAPLIN d.o.o. izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema.

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina opredeljujejo pogoje dobave zemeljskega plina.

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce

Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce opredeljujejo pogoje dobave zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce.

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje ADRIAPLIN d.o.o.

Akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za zemeljski plin, ki je v upravljanju operaterja distribucijskega sistema ADRIAPLIN d.o.o.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

Z aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.

Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje

Z aktom se določa metodologija za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na ozemlju Republike Slovenije.

Energetski zakon

Zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki opravljajo upravne naloge po tem zakonu.

Načrt nujnih ukrepov v primeru večjega obsega in trajanja izrednih razmer pri dobavi zemeljskega plina.

Načrt nujnih ukrepov.

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu

Resolucija predstavlja slovensko vizijo ravnanja z energijo v širšem pomenu.

Uredba o energetski infrastrukturi

Uredba določa vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo.

Pravilnik o plinskih napravah

Določajo se zahteve za naprave in opremo, ki se dajejo v promet in uporabo.

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Uredba določa najmanjšo višino doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, obseg in obvezne sestavine programov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Spletna stran adriaplin.si za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta sprejemate uporabo piškotkov.Preberi več... Sprejmi