Vloge operaterja distribucijskega omrežja

Vloge za storitve operaterja distribucijskega omrežja

NAROČILNICA ZA ZAKOLIČBO V VAROVALNEM PASU PLINOVODA

Podpisano in ožigosano naročilnico lahko pošljete:

 - po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Zakoličba«) ali
 - po faksu na številko 01 432 10 93. 

ZAHTEVEK ZA POSREDOVANJE PODATKOV O PLINOVODNEM OMREŽJU

Podpisan in ožigosan zahtevek lahko pošljete:

 - po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Izdaja podatkov«) ali
 - po faksu na številko 01 432 10 93. 

NAROČILNICA ZA NADZOR MED GRADNJO V VAROVALNEM PASU PLINOVODA

Podpisano in ožigosano naročilnico lahko pošljete:

 - po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Nadzor med gradnjo«) ali
 - po faksu na številko 01 432 10 93. 

ZAHTEVA ZA ODKLOP (DEAKTIVACIJO) PLINSKEGA PRIKLJUČKA

Izpolnjen obrazec posredujete:

 - po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Odklop«), 
 - po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 - po pošti na naslov Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana