Zemeljski plin z zavezo k družbeni odgovornosti in skrbi za odjemalce.

Pravilnik o varovanju zasebnosti in obravnave osebnih podatkov

V družbi ADRIAPLIN d.o.o. se zavedamo varovanja zasebnosti in obravnave osebnih podatkov v sodobni družbi. Dostop do osebnih podatkov je v ADRIAPLIN d.o.o. dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pooblaščenim pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko. Kakršnekoli osebne podatke, ki jih družba ADRIAPLIN d.o.o. pridobi na kakršenkoli način jih zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Družba v svojih podatkovnih bazah zbira in obdeluje osebne podatke v povezavi z opravljanjem storitev z namenom izpolnjevanje dolžnosti družbe ADRIAPLIN d.o.o. na podlagi poslovnega razmerja z vami ter za potrebe neposrednega trženja: za izboljšave produktov in storitev družbe in da vam lahko ponudimo najnovejše informacije o produktih in storitvah, vključno z izboljšavami in posebnimi ponudbami, ki bi vas utegnile zanimati ter na podlagi zakonskega pravnega temelja:

 • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizmaza namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma in 
 • na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od ADRIAPLIN d.o.o., da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 ADRIAPLIN d.o.o. na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.

Zaradi zagotavljanja dokaza o pogajanjih za sklenitev pogodbe oz. o sklenitvi pogodbe, njenemu izvajanju vključno z reklamacijami, ADRIAPLIN d.o.o. llahko snema telefonske klice na številkah namenjenih naročanju blaga in storitev. Posamezniki so o snemanju predhodno obveščeni, v skladu z zahtevami zakona, ki ureja elektronske komunikacije. Posnetek se hrani do poteka dobe, v kateri se posel lahko zakonito izpodbija.

Družba ADRIAPLIN d.o.o. zbira, vodi, uporablja, shranjuje in obdeluje osebne podatke in druge podatke, ki so povezani z delovanjem družbe ADRIAPLIN d.o.o., v naslednje namene:

 • za izpolnjevanje dolžnosti družbe do strank v pogodbenem razmerju;
 • za neposredno trženje (obveščanje o promocijskih aktivnostih družbe);
 • za profiliranje, spremljanje nakupnega obnašanja strank (tudi za pretekla obdobja) na podlagi preteklih aktivnosti ter za avtomatizirano in neavtomatizirano obdelavo in prejemanje sporočili n ugodnosti, ki bodo namenjene in prilagojene strankam
 • za statistično obdelavo, izdelavo raziskav,
 • za pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke,
 • za izvedbo nagradnih žrebanj, tekmovanj in drugih promocijskih aktivnosti,
 • za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in ponujanje blaga in storitev (neposredno trženje) za potrebe družbe ADRIAPLIN d.o.o.

 Pravico imate:

 • do vpogleda v svoje osebne podatke oziroma do dostopa do svojih osebnih podatkov,
 • do popravka netočnih podatkov oziroma dopolnitve podatkov,
 • do prenosa vaših podatkov, tudi drugemu upravljalcu.
 • do prepisa in kopiranja podatkov,
 • do omejitve obdelave podatkov zaradi zakonitih razlogov,
 • do ugovora obdelave in
 • do izbrisa podatkov na podlagi vašega preklica ter
 • do obvestila o popravkih, izbrisu ali omejitvi obdelave
 • do posredovanja seznama uporabnikov, katerim so bili posredovani vaši osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen,
 • do informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, vključno z vsemi razpoložljivimi informacijami o viru, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se nanašajo
 • do pojasnil v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov
 • do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da obdelava krši veljavno zakonodajo. Posameznik ima pravico vložiti pritožbopri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli delno, začasno ali trajno prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Preklic oziroma prošnjo do uveljavitve zgornjih pravic nam pošljite na naslov info@adriaplin.si ali po navadni pošti na naslov: ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubjana, Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 33 00.

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

ADRIAPLIN d.o.o. ima osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu osebni.podatki@adriaplin.si oziroma navadni pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ADRIAPLIN d.o.o. bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih ADRIAPLIN d.o.o. podatke hrani v skladu z veljavno zakonodajo.