Zemeljski plin z zavezo k družbeni odgovornosti in skrbi za odjemalce.

JAVNI POZIV ZA KORIŠČENJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SUBVENCIJ V NETO VREDNOSTI do 550 EUR

ADRIAPLIN d.o.o. objavlja javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih subvencij za investicije v večjo energetsko učinkovitost.

Kdo izdaja nepovratna sredstva?

Izvajalec javnega poziva je ADRIAPLIN d.o.o. s sedežem družbe na naslovu Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.

Za katere naložbe?

Nepovratno finančno subvencijo lahko pridobijo vsa neaktivna gospodinjstva za nove in še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih – vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom ob pri prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Število subvencij in višina sredstev

Subvencija bo podeljena vlagateljem, ki bodo oddali pravilno izpolnjeno vlogo in ostalo dokumentacijo.

Višina sredstev za izvedbo posameznega ukrepa znaša:

  • Za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 550€ (podjetje ADRIAPLIN d.o.o. bo za vlagatelja, ob izplačilu subvencije poravnalo strošek akontacije dohodnine, v višini 183,34€ v skladu z zakonom o dohodnini).
  • Za etažno enoto (stanovanje) z individualnim ogrevanjem: 130€ (podjetje ADRIAPLIN d.o.o. bo za vlagatelja, ob izplačilu subvencije poravnalo strošek akontacije dohodnine, v višini 43,33€ v skladu z zakonom o dohodnini).
  • Za večstanovanjske stavbe (etažni lastniki): 80€/MWh letnega prihranka energije (bruto), ki ga izvedba ukrepa prinese oziroma največ 12 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

 Kdo so upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu?

Pravico za dodelitev nepovratnih sredstev pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor v prenovo kotlovnic in je lastnik nepremičnine – eno ali dvostanovanjske stavbe, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so del tega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, kjer bo naložba izvedena.

V katerih občinah velja javni poziv?

Javni poziv velja za občine v katerih se podjetje ADRIAPLIN d.o.o. pojavlja kot operater distribucijskega sistema (ODS): MO Ptuj, Rogaška Slatina, Gorje, Šentjur, Vojnik, Štore, Laško, Radeče, Krško, Brežice, Zagorje ob Savi, Kamnik, Bled, Logatec, Vipava, Ajdovščina, MO Nova Gorica in Šempeter – Vrtojba, Hrastnik brez Podkraja, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Polzela, Prebold, Radenci, Zreče in Žalec.

Kako do nepovratnih sredstev?

Za pridobitev nepovratne subvencije mora vlagatelj predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami dokumentacije javnega poziva, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena in označena v skladu z navodili za odpremo pošiljke (vzorec pravilne odpreme ovojnice).

Kam pošljete vlogo?

Izpolnjeno vlogo v pravilno označeni ovojnici posredujete na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za  »Vloga za subvencijo – NE ODPIRAJ! URE-2018«.

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo v torek 24.04.2018, nato pa vsak torek do porabe sredstev javnega poziva oziroma najkasneje do 02.12.2018.

Časovna omejitev?

Izpolnjene vloge na sedežu podjetja sprejemamo do najkasneje 02.12.2018.

Razpisna dokumentacija

Dokumentacija, potrebna za pridobitev nepovratnih finančnih subvencij

Dokumentacija ob zaključku naložbe